“Achter een verzoek om rechtsbijstand zit vaak een wereld van problematiek”

Door eerder en sneller problemen in kaart te brengen wordt de rechtzoekende geholpen en wordt  een duurzaam en toekomstbestendig systeem voor gesubsidieerde rechtsbijstand ondersteund.  Onnodige procedures worden voorkomen, waarbij de samenleving hoge kosten worden bespaard. Dat is in het kort het project ‘Multiproblematiek’, dat is geïnitieerd en gesubsidieerd door de Raad voor Rechtsbijstand. Projectleider Angelique van der Arend: “De kern van het nieuwe model is dat je verder kijkt dan alleen de juridische vraag en vertrekt van waar het probleem het meest dominant is. Naast het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening en het beter helpen van de rechtzoekende, is ook het doel het aantal toevoegingen en procedures te verminderen. Daarbij is de gehele samenleving gebaat.”

Intensieve samenwerking
Het team van Nikki Lubeck, Manager Uitvoering Limburg bij het Juridisch Loket, ervaart de baten in de praktijk: “Juist vanwege de vaak onderliggende problematiek, werkten wij al veel samen met andere organisaties binnen de sociale kring, zoals Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW), Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), Wegwijzer, gemeente Roermond en Wel.kom jongerencoaching. Deze samenwerking werd vorig jaar intensiever, toen we door omstandigheden op de locatie van het AMW/CJG in Roermond kwamen te werken. Daardoor werden de lijntjes korter en de drempel om bij elkaar binnen te lopen lager. Het is erg prettig om kennis en informatie te kunnen delen. Nu de samenwerking geformaliseerd is met behulp van een samenwerkingsovereenkomst, loopt het overzichtelijker en sneller.”

Stip op de horizon
Angelique: “Uit de pilot in Midden Limburg bleek inderdaad dat de meeste sociale instanties al samenwerkten. Een uitdaging is om niet met zijn allen over een klant ‘heen te vallen’. Een ander issue is dat veel instanties tot over hun oren in het werk zitten. Het is dus van belang om de relaties op microniveau goed in kaart te hebben, zodat er voldoende en tijdige ondersteuning is. Vanuit het project worden de bouwstenen ontwikkeld die ook in andere gemeenten kunnen worden ingezet. Met als stip op de horizon landelijke uitrol.”

Warme overdracht
Nikki: “De kracht van de samenwerking zit erin dat we volledig uitgaan van de cliënt: de burger staat centraal. In het hele proces blijft de cliënt de regisseur: de problematiek wordt in overleg beschreven in een document, dat met toestemming van de klant wordt gedeeld met andere betrokken instanties. Binnen drie werkdagen wordt contact opgenomen met de betreffende netwerkorganisatie. Er vindt warme overdracht plaats in plaats van passieve doorverwijzing. Ik ben trots op de manier waarop wij kennis en informatie delen. Mooi ook als deze pilot landelijk wordt uitgerold. Ik ben ervan overtuigd dat daarmee mensen echt verder geholpen worden.”

Leuk en dankbaar
Angelique: “Ook ik geloof er heilig in dat deze manier van werken een onomkeerbaar proces is. Het past in de tijdsgeest van decentraal en integraal samenwerken. Bovendien is de insteek positief, met het belang van de burger als uitgangspunt. Veel complimenten voor de inzet en motivatie van alle betrokkenen, dat maakt dit werk voor mij persoonlijk erg leuk en dankbaar.”