Ontwikkelingen

  • Deelname aan het project Integrale Samenwerking in het Sociale Domein is in 2017 voortgezet.
  • Het AMW biedt via de opdracht van Menzis hulp aan volwassenen in het AZC. Voor de ondersteuning bij opvoeden en opgroeien aan ouders en kinderen is dit in 2017 mogelijk geweest door de landelijke pilot ‘jeugdhulp in AZC’ die ook gefinancierd wordt door Menzis.
  • In Weert ondersteunt het AMW ook AMV-ers in samenwerking met Punt Welzijn en de gemeente. Het AMW is aangesloten bij de training van de GGD over gezondheid voor nieuwkomers om uitleg te geven over het maatschappelijk werk.
  • Bij het AMW werd gestart met de uitvoering van formele cliëntondersteuning vanuit het team sociaal raadslieden.
  • Vanuit de gemeente werd een project opgezet in het kader van versterken armoedebeleid en schuldhulpverlening: ‘vroegsignalering huurschulden’. Dit betreft een project van de gemeente, Wonen Limburg, Woningstichting St. Joseph en AMW, met als doel om via een outreachende benadering vroegtijdig in contact te komen met inwoners naar aanleiding van signalen van huurachterstand om hulp aan te bieden.
  • In samenspraak met de gemeente Nederweert, Weert en Werk.Kom heeft het AMW een training ‘geld en administratie’ voor nieuwkomers ontwikkeld. Deze training wordt gegeven bij Werk.Kom en is onderdeel van het programma voor nieuwkomers.
  • Deelname aan project Weert KAN is voortgezet. Hierin worden kennis en nieuwe ontwikkelingen met elkaar gedeeld ter versterking van het aanbod en samenwerking van de organisaties in Weert.
  • Vanuit het CJG nemen we deel aan de Regionale Ontwikkelingsagenda Jeugd, waarbij samengewerkt wordt met de gemeenten Weert, Nederweert en Cranendonck, diverse schoolbesturen van PO en WO, peuterspeelzalen, kinderopvang en sociaal werk organisaties.

Dit is slechts een greep uit onze activiteiten en thema’s van het afgelopen jaar.