We kijken terug op een bijzonder jaar. Corona heeft een grote invloed gehad op de samenleving, onze organisatie en de cliënten die een beroep hebben gedaan op onze ondersteuning. De Corona pandemie betekende, naast de risico’s voor gezondheid voor eenieder en de enorme belasting van de gezondheidszorg, ook de tijdelijke sluiting van scholen, omschakeling van kantoorwerk naar thuiswerk, het vertragen c.q. stilvallen van delen van de economie en een forse impact op het sociale leven. Ondanks voorspellingen en beschouwingen is nog niet volledig te overzien wat de effecten op langere termijn zullen zijn, maar er zijn signalen dat deze nog lange tijd op de maatschappij zullen doorwerken.

 

Onze inzet was er tijdens de hele coronaperiode op gericht om optimaal beschikbaar te zijn binnen de context van de corona maatregelen. We hebben ons steeds verhouden tot de landelijke richtlijnen met oog voor het belang van cliënten en medewerkers. Deze focus op bereikbaarheid en beschikbaarheid heeft ertoe bijgedragen, dat we na een terugval in de eerste helft van het jaar in de tweede helft zagen dat de noodzaak aan ondersteuning toenam en de terughoudendheid afnam. Een groep van cliënten die door de omstandigheden vastloopt en nog geen ervaring had met hulpverlening doet een beroep op onze ondersteuning. De concrete problematieken bleken veelal dezelfde als in andere jaren. In veel van de casussen is duidelijk dat de draagkracht door corona onder druk staat. Dit heeft natuurlijk invloed op de oplossingsmogelijkheden.

Corona heeft ook veel gevraagd van de medewerkers. Zij hebben op creatieve wijze verbindingen gehouden met cliënten. Veel trainingen in het kader van groepsgerichte hulpverlening zijn omgezet naar digitale vormen. Alle overleggen zowel intern als extern zijn omgezet naar digitaal en medewerkers hebben voornamelijk thuis gewerkt, vaak in combinatie met een gezin.

Als organisatie hebben we, zoals het hele land, gezocht naar nieuwe communicatiemiddelen en deze zo snel als mogelijk ter beschikking gesteld om het werken in de nieuwe werkelijkheid te faciliteren. Daarnaast hebben we in contact met de netwerkpartners rond het thema veiligheid voortdurend gevolgd of en waar signalen waren over zorgelijke situaties en afgestemd over noodzakelijke acties. In zorgelijke situaties is het steeds mogelijk geweest om ook face-to-face contact te laten plaats vinden, met de nodige bescherming tegen besmettingsgevaar.

De langdurige noodzaak om aangepast te leven en werken weegt voor veel mensen zwaar op bepaalde momenten. We zien dat de draagkracht bij een aantal mensen afneemt en spanningen toenemen. Naast alle moeilijkheden is het tegelijk mooi om vast te stellen dat cliënten en medewerkers vaak veerkrachtig en sterk bleken in het omgaan met nieuwe en onverwachte situaties en de eigen kracht op veel plekken door de praktijk ook bevestigd werd.

Hierbij wil ik mijn grote dank en waardering uitspreken voor alle medewerkers van AMW-ML en CJGML die een bijdrage hebben geleverd in een bijzonder bewogen jaar. Ook wil ik mijn dank uitspreken aan de cliënten en gemeenten voor het in ons gestelde vertrouwen.