Terwijl we verkeren in een enorme en wereldwijde crisis voelt het vreemd om terug te kijken naar 2019. Nog maar een paar maanden geleden, toch een andere tijd. In enkele weken veranderde de werkelijkheid compleet. Afgelopen jaar werden de contouren zichtbaar van een samenleving waarin voor een groeiende groep mensen de stress toeneemt over een aantal leefgebieden. Het wordt voor hen steeds lastiger om de basis op orde te houden; huisvesting, rondkomen met inkomen, sociaal onvoldoende vaardig om relaties op te bouwen en om te gaan met organisaties.

De verwachtingen die ouders en jeugdigen hebben over het leven zijn groot. Maar opgroeien is een hobbelig pad, en het leven is soms minder maakbaar dan mensen wenselijk of acceptabel vinden. Sommige ouders en netwerkpartners verwachten dat jeugdhulp oplossingen biedt voor zaken die in de kern geen ontwikkelings- en/of opvoedingsvragen zijn.

Hoe zorgen we er samen voor dat we hulp kunnen blijven bieden aan kinderen en ouders die dit echt nodig hebben, en dat deze hulp voor de samenleving betaalbaar blijft? Financiële kaders zijn een onderdeel van de noodzakelijke herbezinning op de transformatie die enkele jaren geleden in gang is gezet. Maar we hebben hierin nog een grote opdracht met elkaar en als samenleving. 

In het kader van het strategisch visietraject dat we doorliepen in 2019 deden we onderzoek bij onze opdrachtgevers en netwerkpartners. Zij gaven aan te waarderen wat we doen en hoe we dat doen. We zijn een kernspeler op het gebied van het breed ondersteunen van mensen die dat nodig hebben. De cliënt staat op één en de eigen kracht van de mens stimuleren is ons uitgangspunt. Voor mensen zijn we een laagdrempelige en toegankelijke organisatie. Betrouwbaar en betrokken zijn andere termen die werden genoemd. Meer dan voorheen is het belangrijk om ons gezamenlijk te verbinden aan een gedeelde visie, en dat is dan ook het thema dat we gekozen hebben voor ons beleidsplan voor de komende jaren.

Door inzetten van vernieuwing op ICT-gebied in de afgelopen jaren lukt het ons nu om in de huidige situatie op afstand te werken en toch goed bereikbaar en beschikbaar te blijven voor onze cliënten, opdrachtgevers en netwerkpartners. Deze vernieuwing brengt ons naar een bij de tijd passend systeem en biedt kansen, maar brengt ook moeilijkheden. Bij de overgang naar een nieuw cliëntregistratiesysteem hebben we voor een andere inrichting gekozen. Passend bij de vraagstukken zoals we die de afgelopen jaren o.a. hebben gekregen vanuit opdrachtgevers. Door deze overgang zijn de cijfers in dit jaarverslag niet goed vergelijkbaar met voorgaande jaren, waardoor ze lastiger te duiden zijn. De waardering voor onze hulpverlening was ook in 2019 goed, evenals het resultaat en effect. Er is hard gewerkt rond het thema cliëntparticipatie.

Zowel binnen AMW-ML als binnen CJG-ML wordt zeer intensief samengewerkt met diverse netwerkpartners, waaronder voorliggende voorzieningen en verwijzers. In deze samenwerking blijven we gericht op ontmoeting en verbinding op alle niveaus, dat zien we als een expliciete taak voor iedereen binnen onze organisatie. Het inspectierapport Toezicht Sociaal Domein inspireert ons om de samenwerking met betrokken netwerkpartners te versterken, zeker waar veiligheidsvraagstukken spelen.  Per gemeente werd gezamenlijk een eigen jaarplan opgesteld door de lokale AMW- en CJG-teams, waarin de lokale resultaten en acties zijn benoemd en opgevolgd.

Onze medewerkers zijn ons grootste goed in de dienstverlening naar onze cliënten toe. Vanuit verschillende invalshoeken zorgen wij dat onze medewerkers goed toegerust zijn om de opdracht, waarvoor wij als organisaties gesteld staan in het nu en in de toekomst goed te kunnen uitvoeren. Ons doel is om alle medewerkers in staat te stellen zich zo optimaal mogelijk te professionaliseren. Wij doen dat door toepassing van verschillende opleidings- en werkvormen zoals onder andere de inzet van externe opleiders, inzet van interne opleiders via de eigen Academie, intervisiesessies, casuïstiek bespreking en werkbegeleiding.