Willen en kunnen

Hoe het met mensen gaat in het dagelijkse leven heeft veel invloed op het functioneren en de opvoedsituatie. De huisvestingssituatie, financiële situatie, relaties in familie en omgeving, moeilijk gedrag, vragen over de ontwikkeling van kinderen… Op het moment dat we problemen aanpakken of de stress over deze vraagstukken verminderen krijgen mensen weer meer mogelijkheden om de uitdagingen in hun leven aan te pakken. Dat geldt voor onze cliënten, maar evenzogoed voor onze medewerkers, organisatie, samenwerkingspartners en opdrachtgevers. Steeds weer proberen we om ‘willen’ en ‘kunnen’ te verenigen.

Dat lukt helaas niet altijd, en gaat zeker niet vanzelf. In 2018 namen de aanmeldingen toe, de vraagstukken werden complexer, het was wenselijk of noodzakelijk dat we  langer betrokken bleven.

Samenwerking en ontwikkeling bracht een intensief zoekproces met zich mee. De werkdruk was soms hoog. Er waren momenten van hoge instroom waardoor we niet altijd beschikbaar konden zijn zoals we wilden. Gelukkig stonden we er samen voor, was er begrip en konden we goed terecht bij onze opdrachtgevers en netwerkpartners.

Het totaal aantal cliënten in begeleiding is in 2018 bij het AMW met 5% toegenomen, bij het CJG met 7%. Bij beide organisatieonderdelen zien we dat hulpverleners langer betrokken zijn bij casussen. Ondanks de soms sterke stijging van het aantal aanmeldingen, is het overwegend goed gelukt om nieuw aangemelde cliënten binnen de afgesproken termijn te spreken. De waardering voor onze hulpverlening was ook in 2018 goed, evenals het resultaat en effect. Er is hard gewerkt rond het thema cliëntparticipatie.

Zowel binnen AMW-ML als binnen CJG-ML wordt zeer intensief samengewerkt met diverse netwerkpartners, waaronder voorliggende voorzieningen en verwijzers. In deze samenwerking blijven we gericht op ontmoeting en verbinding op alle niveaus, dat zien we als een expliciete taak voor iedereen binnen onze organisatie. Per gemeente werd gezamenlijk een eigen jaarplan opgesteld door de lokale AMW- en CJG-teams, waarin de lokale resultaten en acties zijn benoemd en opgevolgd.

 We blijven investeren in persoonlijke ontwikkeling middels opleiding en deskundigheidsbevordering. We doen dat binnenshuis met eigen opleidingen in het kader van de interne Academy en het inrichten van vakgroepen. Daarnaast stellen we een aantal opleidingen en methodieken centraal voor alle medewerkers, opdat we blijven werken volgens een gedeelde visie die ook zichtbaar is voor netwerkpartners en opdrachtgevers.