Jaarlijks komen er in Nederland 100.000 huishoudens in financiële problemen. De oorzaken daarvan zijn heel verschillend; van stijgende prijzen en verliezen van werk, tot oplopende (vaste) lasten en een ingrijpende gebeurtenis met grote gevolgen.

Hoewel Nederland een behoorlijk sociaal vangnet kent, zijn er ook inwoners die tussen wal en schip dreigen te vallen. SUN Weert biedt inwoners van Gemeente Weert hulp bij acute financiële nood. Zij helpen daar waar andere loketten gesloten blijven.

STICHTING URGENTE NODEN

SUN staat voor Stichting Urgente Noden. SUN Weert is een onafhankelijke stichting en helpt laagdrempelig en snel, als de bestaande voorzieningen tekortschieten. Zij bieden (eenmalig) financiële steun aan mensen die in financiële nood verkeren.

Ellis Pustjens is coördinator van SUN Weert. Samen met het onafhankelijke bestuur, beoordeelt zij de aanvragen en wijst zij de gift toe. Daarbij is het belangrijk dat de gift van SUN Weert toekomstperspectief biedt. 

‘SUN Weert probeert, met een relatief klein bedrag, problemen te voorkomen en/of een stukje toekomstperspectief te bieden. Zo geven we een duwtje in de juiste richting’, aldus Ellis.

MAATWERK

Wetten en regels zijn er natuurlijk niet voor niets. Maar soms werken ze belemmerend. SUN Weert kan iedere individuele aanvraag in overleg met hulpverleners en donateurs behandelen op basis van eigen afweging.

’De kracht van SUN Weert is het maatwerk dat wij kunnen leveren ten opzichte van andere (overheids-) instanties. Wij kijken naar de omstandigheden en de situatie om te beoordelen of een gift van SUN Weert toegevoegde waarde heeft. Zo niet, dan verwijzen wij zo mogelijk naar een voorliggende voorziening die beter past’, aldus Ellis.

ARMOEDEBESTRIJDING

Armoedebestrijding is een belangrijke taak van de gemeenten, zo ook in Weert. Eind 2019 is Stichting Urgente Noden (SUN) Weert opgezet in samenspraak met de gemeente. SUN Weert is een onafhankelijke stichting en werkt samen met officiële hulpverlenende instanties. Zo heeft SUN Weert raakvlakken met het armoedebeleid van Gemeente Weert.

Martijn van den Heuvel (wethouder armoedebestrijding bij de gemeente Weert):

De huidige wet- en regelgeving en het gemeentelijke beleid hebben niet voor alle onverwachte geldzorgen een goede en snelle oplossing. SUN Weert kan deze oplossing wel bieden. Een relatief klein bedrag kan soms het verschil betekenen tussen een uitzichtloze situatie of een nieuw perspectief. Het kan net datgene zijn wat nodig is om nieuwe kansen te creëren en de moed te houden om door te gaan. SUN Weert is daarom een belangrijke schakel binnen de armoedebestrijding in Weert.’

Wegens het succes van dit project, is dit ook opgenomen in het Armoedebeleid 2021-2024. Met als einddoel: Niemand in Weert leeft of groeit op in armoede. De stichting opereert onafhankelijk van de gemeente.