Toelichting

  • Bij het AMW is een fluctuatie in de instroom zichtbaar; vorig jaar was een stijging te zien van het aantal aanmeldingen, in 2017 is er sprake van een daling.
  • Bij het AMW is het aantal casussen in het profiel “langdurige ondersteuning” gestegen, conform het regionale beeld. In dit profiel valt op dat het aandeel vrouwen gestegen is. Daarnaast is er in dit profiel een stijging te zien van de leeftijdsgroep 27 t/m 54 jaar, terwijl het aandeel van de leeftijdsgroep 67 jaar en ouder is gedaald.
  • Opvallend is een stijging van het percentage casussen in het profiel “ouders & kind” bij het AMW.
  • Bij het CJG steeg het aantal aanmeldingen en het aantal casussen in begeleiding steeg relatief nog sterker vanwege de veranderde werkwijze rond regievoering en focus op resultaat van de hulpverlening.
  • Merkbaar is dat steeds meer cliënten via netwerkpartners zoals scholen en (huis)artsen de weg naar het CJG weten te vinden. Het aandeel cliënten dat op eigen initiatief bij het CJG kwam daalde.