Ontwikkelingen

  • Het AMW ondersteunt de AMV-ers die 18 jaar worden. Er is regelmatig een afstemmingsoverleg met Vluchtelingen werk, Rubicon, gemeente en het AMW. Nieuwkomers maken met grote regelmaat gebruik van het inloopspreekuur.
  • Vanuit onze organisatie nemen we deel aan het portefeuilleoverleg met wethouder, ambtelijke vertegenwoordiging, ketenregisseur sociaal domein en vertegenwoordiging MER uitvoeringsorganisatie Wmo en Participatie, met als doel het afstemmen van ontwikkelingen en bespreken van casussen die niet goed binnen de reguliere regels vanuit de transitieopdracht opgepakt kunnen worden. Daarnaast is er een uitvoeringswerkgroep Wmo/participatie om verbinding te bevorderen, met aandacht voor 18+.
  • Het AMW en CJG zijn op verzoek van de gemeente deelnemers geworden van het kernteam van het sociaal wijkteam. Hierdoor kunnen vragen waarbij complexer maatwerk nodig is goed afgestemd worden.
  • Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de gemeente Maasgouw organiseerde het CJG een sessie waarbij tienjarigen van de diverse basisscholen uit de gemeente een portret schilderden van de burgemeester.
  • Deelname aan programma JOGG (jongeren op gezond gewicht).
  • Deelname aan Jeugdpreventieoverleg.
  • Medewerkers hebben deelgenomen aan de training laaggeletterdheid die aangeboden is door de gemeente.

Dit is slechts een greep uit onze activiteiten en thema’s van het afgelopen jaar.