Toelichting

  • Bij het AMW is een daling van het aantal aanmeldingen zichtbaar. In voorgaande jaren bleef juist het aantal casussen gelijk terwijl in andere gemeenten een lichte daling zichtbaar was.
  • Er is een flinke stijging van het aandeel langdurige ondersteuning ten opzichte van het voorafgaande jaar. Tegelijkertijd zien we een daling in het profiel “korte hulp”, waarbij het aantal uren in dit profiel toeneemt.
  • Bij het CJG steeg het aantal aanmeldingen en het aantal casussen in begeleiding steeg relatief nog sterker vanwege de veranderde werkwijze rond regievoering en focus op resultaat van de hulpverlening.
  • Merkbaar is dat steeds meer cliënten via netwerkpartners zoals scholen en (huis)artsen de weg naar het CJG weten te vinden. Het aandeel cliënten dat op eigen initiatief bij het CJG kwam daalde.