CJG-ML Toelichting

  • We constateerden dit jaar een toename van belangstelling voor preventie activiteiten van het CJG-ML. Scholen en ook kinderopvangorganisaties weten steeds beter dat het CJG-ML hiervoor benaderd kan worden.
  • In de samenwerking met onderwijs, huisartsen en kinderopvang organisaties blijven we gericht op het leveren van maatwerk. In de praktijk bestaat veel variatie in intensiteit en vorm van samenwerking en het is helder dat verder investeren noodzakelijk blijft. Merkbaar is dat meer cliënten via deze netwerkpartners de weg naar het CJG-ML vinden.
  • Aandacht voor ontwikkeling en verbetering van kwaliteit blijft eveneens aan de orde. In 2017 heeft het CJG-ML een start gemaakt met het registreren van het effect van de geboden hulp.
  • Het merendeel van de cliënten kan met behulp van ondersteuning vanuit het CJG-ML zelf verder. Waar expertise van gespecialiseerde jeugdhulp nodig is, wordt deze ingezet en gezamenlijk met alle betrokken partijen binnen het vrijwillig kader een plan gemaakt. De toegang hiervoor wordt, na een zorgvuldig proces van vraagverheldering en zoeken naar het passende antwoord, via een ZIN toewijzing of PGB toekenning vorm gegeven.
  • Samen met gemeenten is gekozen om in deze casussen, waarbij het CJG toegang verleent, meer de regie te nemen en meer te focussen op resultaten van de hulp. Dit heeft als effect dat minder trajecten door het CJG-ML worden afgesloten en het aantal cliënten, dat tegelijk in begeleiding is, stijgt.
  • Deze taak en het stijgend aantal cliënten heeft betekenis voor de ruimte in de gemeenteteams van het CJG-ML. Er is sprake van variatie tussen teams, maar in het algemeen is de caseload van jeugd en gezinswerkers en de werkdruk gestegen en dit heeft tevens invloed op de wachttijden voor cliënten.
  • In het kader van versterking van doorgaande lijnen en zorgvuldige overdracht is nagedacht over verbetering van de overgang voor cliënten van het gedwongen naar het vrijwillige kader. In de loop van 2017 is het zogenaamde Schakeloverleg van start gegaan.
  • In het najaar heeft een cliëntervaringsonderzoek vanuit de zeven gemeenten in Midden Limburg plaats gevonden. Hierin zijn meerdere doelgroepen bevraagd en een van de doelgroepen betrof cliënten van het CJG-ML. De resultaten van het onderzoek zijn per gemeente uitgewerkt, globaal komt het CJG-ML positief naar voren in deze resultaten.
  • De tweede helft van 2017 heeft in het teken gestaan van de voorbereidingen om de nieuwe werkwijze toegang met ingang van 2018 te kunnen invoeren.